Zerbitzuen karta

Euskara
 • Zer zerbitzu eskaintzen dugu?
  • Hirigintzako jardute-eremuak kudeatzea etxebizitza babestua sustatzeko.
  • ETXEBIDE Etxebizitzaren Euskal Zerbitzua kudeatzea.
  • ASAP etxebizitza pribatuak alokatzeko bitartekaritza-programa kudeatzea.
  • Ondare eraikia birgaitzeko laguntzak kudeatzea.
  • Alokatzeko eta gerora erosteko aukera duten 275 udal aparkaleku kudeatzea.
  • VISESAren garajeak eta lokalak merkaturatzea.
 • Erabiltzaileen eskubideak.
  • Eguneratutako informazioa eskuratzea, horretarako ezarritako edozein bide erabilita: telefonoa, posta elektronikoa, webgunea edota zuzenean.
  • Arreta egokia eta berdintasunezkoa, eta datu pertsonalen isilpekotasuna.
  • Instalazio irisgarriak.
  • Ezarritako prozedura betetzea.
  • Ohartarazpenak, kexak, oharrak eta iradokizunak egitea.
 • Erabiltzaileen betebeharrak:
  • Beharrezkoa den informazioa edota dokumentazioa dagokion denboran eta moduan ematea, bai eta informazio hori eguneratzea, gerora aldaketarik izanez gero.
  • Arreta egokia eta berdinasunezkoa.
  • Instalazioak, bertako langileak, auzokideak eta gainontzeko erabiltzaileak errespetatzea.
  • Lortutako akordioak eta aplikagarri den araudia betetzea.
  • Lehentasunezko komunikazio-sistema zehaztea: posta arrunta, posta elektronikoa edota telefonoa.
 • Nagusiki aplikatuko den arautegia:
  • 2/2008 Errege Dekretu Legegilea, ekainaren 20koa, Lurzoruaren Legearen Testu Bateratua onartzen duena.
  • 1954ko abenduaren 16ko Derrigorrezko Desjabetzapenari buruzko Legea.
  • 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa, eta haren araudi osagarria.
  • 39/2008 Dekretua, martxoaren 4koa, babes publikoko etxebizitzen erregimen juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzkoa.
  • 49/1960 Legea, uztailaren 21ekoa, Jabetza Horizontalari buruzkoa.
  • 29/1994 Legea, azaroaren 24koa, Hiri-Errentamenduei buruzkoa.
  • 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa.
  • 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzkoa.
  • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
  • Hiri Antolamendurako Plan Orokorra eta hirigintzako gainontzeko dokumentuak.
  • Udal ordenantzak.